NH Sociale Dienst

Organiseer uw sociale dienst op een manier dat uw maatschappelijk werkers en de administratieve medewerkers efficiënt kunnen samenwerken. Integreer alle aspecten van de begeleiding van uw cliënten, van de ontvangst, de opmaak van het verslag, de goedkeuring van het dossier en de begeleiding van de cliënt tot de facturatie. Met de toepassing ‘Sociale Dienst’ automatiseert u het beheer van:

 • de persoonsgegevens van de cliënt;
 • het verlenen van financiële steun (regulier of dringend) en terug te vorderen steun;
 • de uitbetaling van de steun;
 • de aangifte aan de bevoegde overheden.

Budget- en Schuldhulpverlening

De vernieuwde toepassing “Budgetbegeleiding” vormt een werkinstrument voor de maatschappelijk assistenten in een OCMW om de tijdrovende administratieve bezigheden, die budgetbegeleiding en -beheer met zich meebrengt, te beperken zodat ze meer tijd vrij houden voor de opvolging van de dossiers. Een dossier kan naar keuze summier of uitgebreid opgebouwd worden. Een uitgebreide registratie heeft het voordeel dat u de gevraagde statistieken voor de Vlaamse Gemeenschap via een druk op de knop kunt verkrijgen.

N

Inventariseren

U kunt tijdens de intake voor een nieuw dossier optioneel gebruik maken van een sjabloon om inkomsten en uitgaven te registreren. Het systeem helpt u om alle nodige vragen te stellen. Inkomsten en uitgaven zijn gerubriceerd zodat u uniforme en overzichtelijke rapporten kunt voorleggen aan uw cliënt. De inventaris is ook voorzien van een automatische rekenmachine om de financiële situatie onmiddellijk te visualiseren.
N

Plannen

Hoe beter u alle gekende inkomsten, kosten en schulden plant, hoe vlotter de betalingen kunnen gebeuren. Vanuit het budgetplan kunt u ook maand- en jaaroverzichten produceren die een handig middel zijn bij de begeleiding van de cliënt. Zo ziet hij/zij beter waarom geld opzij geplaatst wordt voor toekomstige uitgaven.
N

Beheren

Het programma ondersteunt het betalingsbeheer met een voorstel, inclusief een lopend saldo. Het visualiseert de gekende externe factoren die de budgetrekening beïnvloeden: te verwachten inkomsten, doorlopende opdrachten …

Cliëntenonthaal en trajectopvolging (COT)

De toepassing ‘Cliëntenonthaal en trajectopvolging’ van Cevi/Logins heeft een dubbel doel. Via deze module kunt u enerzijds uw loketten, wachtzaal en spreekkamers beheren, en anderzijds het volledige traject van de aanvragen opvolgen. Het ondersteunt een elektronisch dossier der aanvragen.
Het programma ondersteunt ook de balie of het loket. Cliënten kunnen eenvoudig (via eIK, KSZ …) ingeschreven worden, met een beperkte hulpvraag die later in detail uitgewerkt kan worden. Het onthaal beschikt over een aantal interessante loketfuncties (is de cliënt hier eerder geweest, wie is zijn dossierbeheerder …) en kan de cliënt verder toewijzen aan een medewerker. Eenvoudige vragen kunnen ook volledig afgewerkt worden aan het loket zelf.

 

Volg het traject of de aanvraag van de cliënt gemakkelijk op

 • Historiek contacten: elk contact met de cliënt of met een vertegenwoordiger van de cliënt kan op een tijdslijn bekeken worden.
 • Opvolging: communicatie met collega’s waarbij de “to do’s” voor intern gebruik worden bijgehouden; registratie van zelf uit te voeren taken (bijvoorbeeld opvolging gpmi).
 • Contactpersonen en instellingen: dit bevat gegevens over externe contactpersonen of instellingen zoals de mutualiteit, advocaat, nutsbedrijven, huisbaas, zorgverzekering …
 • Sociaal verslag voor de Raad.

Onderbouw het onderzoek van de aanvraag van de cliënt

 • KSZ sociaal onderzoek: vraag dit op zonder dat een dossiernummer reeds gekend is, zowel voor de cliënt als voor de andere gezinsleden
 • Simulatie leefloon: ontvang op het moment van de intake, aan de hand van de beschikbare gegevens, een beeld van het bedrag aan steun dat de cliënt zal ontvangen.
 • Betalingen: krijg meteen een beeld van de betalingen, zoals de uittreksels van de bank.
 • Betalingen in wacht: krijg een duidelijk overzicht van betalingen in wacht die een bijkomend onderzoek vereisen.
 • Schulden aan het OCMW: krijg een overzicht van de openstaande schuld aan het OCMW en van de openstaande facturen van derden, evenals een eventueel afbetalingsplan.
 • Recht op steun: krijg een beeld van waar de cliënt recht op heeft in een bepaalde periode.
 • Principiële ten laste names: krijg een overzicht van de beslissingen in het dossier van de cliënt waarbij er door het OCMW wordt tussengekomen in de kosten.
 • Budgetinventaris: bouw snel een inventaris van inkomsten en uitgaven van de cliënt.

Module COT+

De toepassing COT (Cliëntenonthaal en Trajectopvolging) ondersteunt het beheer van uw loketten, wachtzaal en spreekkamers.  Daarnaast volgt u er het volledige traject van de cliënt mee op, van de aanvragen tot en met de effectieve dienstverlening. De COT+ release zorgt voor een verhoogde integratie met de thuisdiensten en woonzorgcentra.

Dankzij COT+ kunnen de medewerkers van de thuisdiensten of woonzorgcentra nu op een efficiënte manier de NH-COT module gebruiken (aanvraag registreren, wachtlijst beheren, contacten bijhouden …).

Link KSZ

De toepassing ‘Sociale Dienst – Link KSZ’ van Cevi helpt u om gegevens op te vragen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om zo steeds over de meest recente informatie in uw cliëntdossier te beschikken.

U kunt allerlei gegevens en historieken opvragen en integraties en multifunctionele attesten elektronisch doorgeven aan de FOD Sociale Zekerheid. Het leefloon kunt u via deze elektronische weg doorgeven aan de POD Maatschappelijke Integratie.

 

N

Geïntegreerd

Vanuit hetzelfde scherm kunt u opvragingen doen bij de KSZ en het resultaat onmiddellijk naar uw dossiers wegschrijven.
N

Centraal

Iedereen heeft een kijk op de meest recente dossiergegevens van een cliënt dankzij centraal dossierbeheer.
N

Snel

Elke vraag aan de KSZ krijgt onmiddellijk een antwoord.

Interesse in een vrijblijvende demonstratie?

Ook interessant

Smartbudget

Met NH-Smartbudget kunnen de maatschappelijk werkers op een efficiënte en gestructureerde manier de betalingen van de dossiers financiële steun (zoals betaling huishuur, schuldaflossing, vaste kosten …) uitvoeren en beheren, los van de toepassing NH-Sociale Dienst.

Beheertool GPMI-contract

Een nieuw werkinstrument voor de maatschappelijk werker voor de opbouw en de opvolging van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI). De tool is een uitbreiding op het individuele dossier van de cliënt en maakt het mogelijk de verschillende aspecten van het GPMI te beheren.

Link Sociale Dienst - REMI

REMI is een online webapplicatie van CEBUD met referentiebudgetten waarmee nagegaan kan worden of een bepaalde persoon in een bepaalde situatie over een menswaardig inkomen beschikt. Cevi/Logins heeft een integratie ontwikkeld tussen de sociale dienst en de REMI-tool. Zo moet u de gezinssituatie niet meer invoeren in de REMI-tool.

Digitale deurbel

Wanneer een cliënt zich aanmeldt aan de balie (of via een zuil) wordt eerst het ticket geregistreerd en wordt dan de cliënt doorverwezen naar de wachtruimte. De maatschappelijk werker wordt daarvan verwittigd: onderaan het PC-scherm verschijnt langzaam een half-doorzichtig berichtje dat nadien weer verdwijnt.

Beheer Subsidiestromen

De module NH – Beheer Subsidiestromen zorgt voor een automatische controle tussen de aangevraagde en de ontvangen subsidies voor leefloon en equivalent leefloon.

Stavingsdocumenten

Uw maatschappelijk werkers en administratieve dienst beschikken met onze New Horizon- toepassingen Sociale Dienst, Cliëntonthaal en Trajectopvolging (COT en COT+) en Budget over krachtige instrumenten om hun dagelijkse werking efficiënt te organiseren. Met deze nieuwe module Stavingsdocumenten sociale dienst vermindert u zowel de papierberg als de zoektijd naar het juiste document.

Automatisering LAC-dossiers

Door de stijgende energiekosten, zijn er steeds meer mensen die problemen hebben
om hun factuur van water, gas en elektriciteit te betalen. De netbeheerder
of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten van de voorzieningen, moet in
bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van
de gemeente. In die commissie zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of
waterleverancier en eventueel een schuldbemiddelaar van de cliënt.

Easy card

De Easy Card is een persoonlijke prepaid debetkaart die het OCMW kan opladen en uitreiken aan een cliënt. Zo is de cliënt zelf in staat om er betalingen mee uit te voeren.

Events en opleidingen

Geen komende events of opleidingen