Cevi/Logins privacypolicy

Privacy notice en beleid inzake websitegebruik

Cevi privacyverklaring

Inleiding

 • In deze verklaring wordt uitgelegd hoe Centrum voor Informatica NV (hierna ‘Cevi’ of ‘Wij’) persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart die betrekking hebben op haar klanten, leveranciers, sollicitanten en alle andere personen die met Cevi in contact staan (bvb. door het bezoeken van onze website of door het stellen van vragen via e-mail of telefoon) (hierna ‘u’).
 • Onder persoonsgegevens (hierna ‘gegevens’) wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
 • Onder sollicitanten wordt elke persoon verstaan die via een sollicitatieformulier of e‑mail een verzoek naar Cevi heeft gestuurd om te solliciteren voor een openstaande functie.
 • Met website wordt bedoeld de website beschikbaar op: https://www.cevi.be/.
 • Cevi hecht veel belang aan de bescherming van gegevens en respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Cevi behandelt en beschermt uw gegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.Bij de verwerking van uw gegevens leeft Cevi evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt. Meer informatie over gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Cevi op dit gebied kent en begrijpt.Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

 • Cevi is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn de volgende: Centrum voor Informatica nv is te vinden op het Bisdomplein 3, 9000 Gent met ondernemingsnummer 0860.972.295, e‑mail contactcenter@cevi.be en telefoonnummer +32 (0)9 264 07 01.
 • Cevi is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de regelgevende instanties verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw gegevens.
 • U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (‘DPO’) door hem aan te schrijven op het volgende adres: dhr Serge Vermeersch, Bisdomplein 3, 9000 Gent, of door een e-mail te sturen naar: dpo@cevi.be
 • Cevi kan een beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw gegevens namens Cevi en volgens de instructies van Cevi te verwerken in overeenstemming met deze verklaring. Enkel de strikt noodzakelijke gegevens zullen aan deze ondernemingen worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Cevi’ genoemd).

 

 

Welke categorieën van gegevens WORDEN DOOR Cevi verwerkt?

 • Cevi kan gegevens en informatie verwerken die door u of door derden worden verstrekt, voor zover dit nodig of nuttig is voor de werking van Cevi.

  Om u hierover het best mogelijk te informeren, geeft deze verklaring eerst een overzicht van de categorieën van gegevens die kunnen worden verwerkt (dit overzicht is niet-limitatief en er kunnen dus andere gegevens worden verwerkt indien hiertoe de noodzaak blijkt). Hierbij wordt de context aangegeven waarin Cevi deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Cevi de gegevens verwerkt.

 

Categorie Voorbeelden Rechtsgrond Context
1/ (Professionele) contactgegevens

Naam, e-mailadres, telefoonnummer …

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

 

Gerechtvaardigd belang van Cevi

Deze gegevens worden door u verstrekt en heeft Cevi nodig om de gevraagde dienst of prestatie te leveren in het kader van de overeenkomst.
2/ Gegevens bij het invullen van het contactformulier Naam, telefoonnummer, e-mailadres

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Toestemming

Deze gegevens worden door u verstrekt bij het invullen van het contactformulier op de website (https://www.cevi.be/contact/).

 

Deze gegevens heeft Cevi nodig om op uw vraag of verzoek te antwoorden.

3/ Gegevens van sollicitant in het kader van een sollicitatieprocedure Contactgegevens (naam en adresgegevens, e-mailadres, geslacht, taal), opleiding (scholing, cursussen, etc.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, etc.), gezinssituatie. Toestemming

Deze gegevens worden door u verstrekt wanneer u een sollicitatiebrief/mail met aangehechte CV verstuurd naar Cevi.

 

Deze gegevens heeft Cevi nodig om uw kandidatuur te kunnen beoordelen en staat haar toe een aanwervingsbeleid te voeren.

4/ Cookies Gegevens over klik-en kijkgedrag van de bezoeker, devices van de bezoeker, IP-adres, type internet-browser, type operating system, of voorkeuren. Toestemming

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. . Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften.  De bezoeker heeft steeds de mogelijkheid om zijn of haar browser in te stellen zodanig dat cookies worden geweigerd, hetgeen een negatieve invloed kan hebben op het gebruik van de website.

 

 

 • Cevi verwerkt geen gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en geen genetische gegevens, biometrische gegevens, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Voor welke doeleinden verwerkt Cevi uw gegevens?

 • Cevi verzamelt en verwerkt uw gegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. Cevi zorgt ervoor dat alleen de benodigde en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt. De gegevens die Cevi verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor het aanwervingsbeleid van Cevi.

  In het algemeen verwerkt Cevi uw gegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikservaring van de webapplicatie aan te bieden.

  Cevi zal de vergaarde gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: de (professionele) contactgegevens met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of het onderhouden van de professionele relatie tussen u en Cevi.
 • Categorie 2: de gegevens die u meedeelt bij het invullen van het contactformulier met het oog op het beantwoorden van uw verzoek. Door het invullen van en/of versturen van het contactformulier op de website gaat u ermee akkoord dat de gegevens worden verwerkt door Cevi en worden opgenomen in onze database.
 • Categorie 3: uw sollicitatiegegevens met het oog op de beoordeling van uw kandidatuur. Door het invullen van en/of versturen van het sollicitatieformulier of e-mail gaat u ermee akkoord dat de gegevens worden verwerkt door Cevi en worden opgenomen in onze database. 
 • Categorie 4: cookies, zie artikel 9 voor meer informatie.
 • Deze gegevens kunnen ook voor direct marketing doeleinden gebruikt worden, echter enkel met uw uitdrukkelijke toestemming. Door deze Privacy en Cookie Policy te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame. Voor meer informatie over direct marketing zie 2. Recht van bezwaar tegen direct marketing.
 • U bent niet verplicht om uw gegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

 

Met wie deelt Cevi uw gegevens?

 • Cevi behandelt uw gegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.
 • Voor bovengenoemde doeleinden kan Cevi uw gegevens aan de volgende ontvangers bekendmaken:
 • aan derden die Cevi bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van haar activiteiten, met inbegrip van reporting, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten. Het kan voorkomen dat aan een derden de opdracht gegeven wordt om de gegevens te verzamelen, te verwerken en/of te analyseren. Verder kan het nodig zijn om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken zodat Cevi in staat is om een product of dienst te leveren die u heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik wordt daaronder niet begrepen en is verboden.
 • aan gelieerde juridische entiteiten of vestigingseenheden van Cevi.
 • aan sociale partners (zoals het sociaal secretariaat SD Worx, en het platform van mPleo). Dit zal het geval zijn wanneer de sollicitant een betrekking wordt aangeboden.
 • aan andere derden zal Cevi uw gegevens nooit verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe zou gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak.
 • Cevi bewaart uw gegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

 • De gegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.
 • Categorie 1: uw (professionele) contactgegevens worden voor de duur van de relatie bewaard en daarna voor een periode van vijf (5) jaren.
 • Categorie 2: uw gegevens bij het invullen van het contactformulier worden gedurende vijf (5) jaren bijgehouden.
 • Categorie 3: uw gegevens in het kader van een sollicitatieprocedure worden gedurende de wervings- en sollicitatieperiode bewaard en daarna voor een periode van twee (2) jaar.
 • Categorie 4: Cookies, zie artikel 9.

Beveiliging van uw gegevens

 • Cevi hanteert strikte normen om de gegevens onder zijn controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging.

  Cevi neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw gegevens te voorkomen en te detecteren.

  In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw gegevens onder de controle van Cevi gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Cevi onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Cevi u evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Teneinde uw gegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw gegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw gegevens?

Recht van inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

 • Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
 • Het recht op inzage van uw gegevens bij Cevi. Dit houdt in dat u Cevi kan vragen: of zij uw gegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en  aan wie zij worden meegedeeld.
 • Een recht van rectificatie als u constateert dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op wissing van uw gegevens. U kan op het einde van het contract dat u met Cevi gesloten hebt vragen om te stoppen met het gebruik van uw gegevens. Cevi kan, echter, in het kader van deze verklaring, voorgaande gegevens bijhouden die voor bewijsdoeleinden van transacties vereist zijn. Onder dit verwijderingsrecht heeft u ook het recht om Cevi te allen tijde te vragen om de stoppen met het gebruik van uw gegevens die zijn verwerkt op basis van uw toestemming.
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Cevi heeft verstrekt indien uw gegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze gegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Cevi vragen uw gegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Cevi.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV. Cevi zal in dat geval het verwerken van uw gegevens stopzetten.

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van de voorzijde van uw identiteitsbewijs bijgesloten, per e-mail naar dpo@cevi.be of door het contactformulier op de website in te vullen en te versturen.

Specifieke rechten van de sollicitant

 • Recht van toegang en inzage: De sollicitant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn of haar gegevens die door Cevi worden bewaard. Het recht op inzage van de sollicitant heeft betrekking op een overzicht van de gegevens die Cevi heeft verzameld door inzameling van de gegevens die door de sollicitant zelf werden overgemaakt. Het recht op inzage geeft de sollicitant geen inzage op enige interne nota’s gemaakt door de bevoegde personeelsleden of aangestelden binnen Cevi.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: De sollicitant heeft steeds het recht om ons te verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De sollicitant erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van gegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. De sollicitant mag vragen om de verwerking van zijn of haar gegevens te beperken tot de noodzakelijke gegevens om de sollicitant te identificeren en te kwalificeren voor een bepaalde functie.

Recht van bezwaar tegen direct marketing

 • Zoals onder IV werd aangegeven vraagt Cevi uw toestemming om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw e-mailadres.

  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, indien u dergelijke mededelingen niet (meer) wilt ontvangen van Cevi. In dat geval zal Cevi uw gegevens niet meer verwerken voor direct marketingdoeleinden. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

  U kunt ons uw bezwaar op de volgende wijzen kenbaar maken:

 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart naar dpo@cevi.be.
 • Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door Cevi is verzonden.
 • Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website.

De uitoefening van het recht van bewaar kan evenwel Cevi niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

Profilering en automatische besluitvorming

 • De verwerking van uw gegevens omvat geen profilering en bijgevolg zal u ook niet onderworpen worden aan geautomatiseerde beslissingen, zonder menselijke tussenkomst.

Recht om een klacht in te dienen

 • Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kan u ons contacteren als volgt:
 • Per e-mail: dpo@cevi.be
 • Telefonisch: +32 (0)9 264 07 01
 • Via het contactformulier op onze website: https://www.cevi.be/contact/
 • U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op contact@apd-gba.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

Cookies

Wijziging priacyverklaring

 • Cevi kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien zij, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaat verwerken en/of deze gegevens aan derden gaat verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Op deze privacyverklaring is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Gent.