Cevi NV disclaimer

Privacy notice en beleid inzake websitegebruik

Privacy notice – Algemeen beleid inzake verwerking van persoonsgegevens

Deze tekst licht toe waarom en hoe wij persoonsgegevens van externen verwerken. Deze verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679, beter bekend als de GDPR (of: AVG).

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:
Cevi NV, Bisdomplein 3, B9000 Gent – BE 0860.972.295
Logins NV, Generaal De Wittelaan 17 B32, 2800 Mechelen, België – BE 0458.715.671

Deze privacy notice richt zich tot:

 • onze klanten en prospecten en hun personeel,
 • onze leveranciers en hun personeel,
 • alle personen waarmee wij in het kader van onze activiteiten in contact komen, het weze via onze
  website, via persoonlijke contacten, op beurzen, door het schriftelijk of telefonisch aanvragen van
  informatie, door het invullen van onze sollicitatieformulieren of door het plaatsen van spontane
  sollicitaties …

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in het kader van onze gebruikelijke bedrijfsactiviteiten: facturatie en boekhouding, het informeren van onze klanten, het voeren van promotie en publiciteit, het onderhouden van de klanten- en leveranciersgegevens, het verbeteren van onze producten en diensten, het aanleggen van een wervingsreserve …

Wij beperken ons steeds tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van bovenstaande doelstellingen.

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie, personalia … Die gegevens verkrijgen wij van u door het invullen van onze contactformulieren, door het inschrijven op onze nieuwsbrieven, door contact met Cevi-collega’s, door helpdeskinformatie … of doordat u ons deze zelf spontaan bezorgt, vb. per mail. Doordat u
ons deze gegevens bezorgt geeft u aan dat u ons toestemming geeft deze gegevens te verwerken.

De rechtsgronden voor de verwerking van deze gegevens zijn naar gelang van het geval: het uitvoeren van de overeenkomst die ons bindt, onze gerechtvaardigde belangen als onderneming en in voorkomend geval de uitdrukkelijke toestemming die u ons geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is.

Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen.

Uw persoonsgegevens worden – behoudens uw uitdrukkelijke toestemming – niet doorgegeven aan derden.
Uw gegevens kunnen echter – zelfs zonder uw uitdrukkelijke toestemming – wel worden doorgegeven aan
andere afdelingen van Cevi/Logins, of aan overheidsinstanties die zich op een wettelijke basis kunnen beroepen.

U kunt altijd uw rechten terzake uitoefenen en uw persoonsgegevens:

 • inkijken
 • laten verbeteren of beperken
 • laten overdragen
 • of laten verwijderen

Daartoe neemt u contact op met via mail naar dpo@cevi.be of per post op bovenvermelde adressen. Bij elke vraag tot inzage, wijziging of schrapping moet u een bewijs leveren van uw identiteit.

Als u het niet eens bent met de manier waarop uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, kunt u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beleid inzake het gebruik van onze website

Wij verzamelen gegevens van de bezoekers van deze website. Deze gegevens worden door ons bedrijf
beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s;
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen/helpdesks … ingeeft op deze website;
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
 • beschikbare informatie over de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • informatie over de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt.

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om onze website te verbeteren;
 • om u te contacteren voor publicitaire en informatieve doeleinden.

Het aanvaarden van cookies kan noodzakelijk zijn voor een optimale surfervaring of voor het gebruik van bepaalde onderdelen van deze site, die de identificatie van de gebruiker vereisen. Als u dat wenst kan u het gebruik van cookies uitschakelen via uw browser. Bepaalde onderdelen van de site zullen dan mogelijks niet, of niet optimaal, functioneren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals
hiervoor omschreven.

Onze website en onze online diensten mogen enkel gebruikt worden voor strikt geoorloofde doeleinden. Zijn onder meer verboden:

 • elk gebruik dat de integriteit van het netwerk of van het computersysteem bedreigt (zoals het
  doorsturen van wormen, virussen en andere strafbare codes);
 • elke praktijk die de goede werking van onze diensten kan schaden of het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor de andere gebruikers in gevaar kan brengen;
 • elk gebruik dat onze reputatie schade kan toebrengen;
 • elk commercieel gebruik van onze gegevens en databanken en elk gebruik dat niet met hun
  bestemming overeenstemt.

Elke schending van de beveiliging van de servers of van ons netwerk is verboden en zal aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

Wij trachten in de mate van het mogelijke onze diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden. De toegang tot de diensten kan echter worden onderbroken, onder meer om technische redenen,
bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen. De storingen geven geen aanleiding tot enige vergoeding.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website of de online diensten op elk ogenblik en zonder verwittiging of mededeling aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de site of gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt.

Wij zijn geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van deze site, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op deze site, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

Sommige inlichtingen werden bij derden ingewonnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie uit externe bronnen, databanken, webapplicaties en websites. Wij kunnen in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het verzamelen van deze gegevens.

De hier beschikbare informatie vormt geen beroeps- of juridisch advies. Zij creëert dus geen rechten of verplichtingen. Bovendien wordt deze informatie als juist beschouwd op het ogenblik van de bekendmaking, maar kan zij na enige tijd onnauwkeurig of verouderd worden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bedrieglijk gebruik van onze communicatiemiddelen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor elke indringing in onze computersystemen en voor elk plundering van gegevens die daaruit kan voortvloeien. Wij gebruiken de nodige middelen om ongeoorloofde inbraak tegen te gaan.

Deze website en zijn inhoud zijn beschermd door de Belgische, Europese en internationale wetten en normen inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken sui generis en bescherming van de
intellectuele eigendom. Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of zijn inhoud of van een deel ervan, onder welke vorm en met welk elektronisch, mechanisch of ander middel dan ook, is strikt verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Sommige namen, tekens en logo’s op deze site zijn gedeponeerd en geregistreerd en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook.

Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

Deze website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor deze sites, noch voor hun inhoud, en wijzen elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonlijke gegevens via deze gelinkte sites.

Elke juridische verhouding tussen ons en de gebruiker van de website ressorteert volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.