Cevips en Cevips Centraal (loonengine)

Cevips-loon

U kunt, met onze software, zelf personeelsinformatie invoeren, extracties en rapporten maken en de loonverwerking uitvoeren. Dit natuurlijk volgens de regels van de nieuwe rechtspositieregeling die volledig geïntegreerd is in de software.

De toepassing is voorzien van diverse interfaces: met het prikkloksysteem, de boekhouding, het betalingsbestand en de leverancier van de maaltijdcheques.

U kunt de loontoepassing verder uitbreiden met verschillende modules:

  • Cevips begroting voor simulatie van de personeelskost.
  • Loonbeslag voor administratieve inhoudingen van betalingen.
  • Webrap voor een standaardrapportering.
  • Beleidsinformatie via een datawarehouse.

Cevips Centraal (Consultatietool)

De loonberekening wordt direct na het ter beschikking stellen van de basisbestanden uitgevoerd. Dit proces verloopt volledig automatisch zonder manuele tussenkomst. Via de webtoepassing volgt u het loonproces op.

Elke definitieve maandelijkse loonberekening kan voorafgegaan worden door een onbeperkt aantal proefberekeningen.

Bij elke definitieve loonberekening worden steeds diverse output-documenten ter beschikking gesteld. Dat zijn loonoverzichten, betalingsoverzichten, mandaten … Die gegevens kunnen  online geraadpleegd worden via de consultatietool en, indien gewenst, lokaal gedownload voor verdere verwerking.

N

Zelf beheren

Zelf de loonverwerking beheren, met ondersteuning van ervaren productbeheerders
N

Uitbreidbaar

Extra modules beschikbaar voor meer functies zoals begroting, rapporten en HRM
N

Gelinkt

Cevips kan je verbinden met andere pakketen, zoals een boekhoudpakket of een prikkloksysteem.

Loonbeheer in service

Voor het verwerken van uw loonadministratie krijgt u een dedicated dossierbeheerder toegewezen die rechtstreeks tot uw beschikking staat en die instaat voor de maandelijkse, kwartaal- en jaarlijkse loonwerkzaamheden. Zo blijft u gespaard van de gegevensinvoer in de lokale toepassing en kunt u zich toeleggen op de communicatie van personeelsmutaties aan uw dossierbeheerder.

U hebt steeds de maandelijkse resultaten van de loonverwerking online ter beschikking, zodat u de nodige informatie en extracties kunt opvragen.

N

Full Service

Loonverwerking wordt volledig door ons behandeld
N

Dossierbeheerder

Persoonlijke opvolging door uw eigen dossierbeheerder
N

Rapportering

Maandelijkse rapporten zijn online beschikbaar
Ook tussenoplossingen zijn mogelijk. Zo kunt u een beroep doen op Cevi voor bijstand ter plaatse bij het uitvoeren van de loonverwerking. Dit aanbod biedt een oplossing als er zich bij u tijdelijk personeelstekorten voordoen, zoals bij ziekte of zwangerschapsverlof van een medewerker. U hebt steeds juridische ondersteuning tot uw beschikking, ongeacht de gekozen oplossing. Hieronder valt onder meer bijstand over arbeidsrecht, rechtspositieregeling en sociale zekerheid.

Rapportering

Een efficiënte rapporteringsmodule vergt meer dan alleen data, gegevens moeten omgevormd kunnen worden tot duidelijke informatie in een overzichtelijke vorm die door de gebruikers op elk moment kan geraadpleegd worden.

Onze rapporteringsomgeving helpt je om op een proactieve en snelle manier te reageren bv op operationele issues.

BIPER

Met “Beleidsinformatie personeel”, kortweg “BIPER”, kunt u beleidsinformatie over het personeel opvragen voor de verschillende Cevi-toepassingen. U kunt deze informatie op een gebruiksvriendelijke manier consulteren, samenvatten, bewerken en rapporteren.

WebRap (reporting services)

Begroting

De personeelsbegroting en de opmaak van het meerjarenplan wordt aangeboden als een self service toepassing. U kunt onbeperkt simulaties uitvoeren, begrotingswijzigingen doorvoeren en de jaarbegroting opmaken. Dit alles gebeurt met ondersteuning van de dienstverlener.

Het resultaat van de begroting kan geëxporteerd worden voor import in de boekhouding.

Juridische ondersteuning

Algemeen: arbeidsrecht, rechtspositieregeling en sociale zekerheid

Onze juristen geven advies over alle vragen en problemen waar een personeelsdienst mee geconfronteerd kan worden, in de verschillende fasen van de tewerkstelling.

Onder juridische ondersteuning verstaan we alle vragen die niet over de loonberekening zelf gaan, maar bijvoorbeeld wel over de tewerkstellingsmogelijkheden. Ook vragen over de input en de output van de loonberekening en de daaruit voortvloeiende aangiften (dmfappl, belcotax, finprov …) behoren niet tot deze categorie.

Uiteraard is het mogelijk dat een dergelijke vraag juridische feedback vereist, dat zal dan pas blijken nadat eerst de input of output door productbeheer werd onderzocht.

Informatie

Communicatie over wijzigingen in sociaal-juridische actualiteit met impact op de verloning  gebeurt via de nieuwsbrief “Informa” die online ter beschikking staat op de webserver van Cevi (voorbehouden aan klanten).

Tools

Loonsimulator – van Bruto tot Netto

Cevi beschikt over een web-based loonsimulator. Het resultaat is beschikbaar in pdf-formaat.
Voordelen: geen installatie vereist, enkel een URL en het opnemen van de gebruikers met naam en Rijksregisternummer in de module Toegangsbeheer. Aangezien er wordt aangemeld met eID is dit een heel veilige tool. U moet alleen beschikken over een kaartlezer en de Fedict middleware.

Verrekening vertrekvakantiegeld

Ook deze tool is een webtoepssing; het resultaat is een pdf-document .

Voordelen: geen installatie vereist, enkel een url en het opnemen van de gebruikers met naam en rrnr in de module toegangsbeheer. Gezien er wordt aangemeld met eID is dit een zeer veilige tool, je dient enkel te beschikken over een kaartlezer en de Fedict middleware.

Beheer schuldeisers

Deze module stelt u in staat om de berekening/verwerking van personeelsleden met loonbeslag/afhouding netto te automatiseren.

De input gebeurt op basis van gegevens die reeds aanwezig zijn in Cevips (persoonsgegevens) en op de C-Centraal consultatietool (betalingsbestanden), zodat er geen dubbele registratie is.

Om de toepassing zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijk te maken wordt de gebruiker via een wizard doorheen de toepassing geleid. Dit resulteert in een nieuw betalingsbestand voor de betrokken personeelsleden, schuldeisers en begunstigden.

De toepassing stelt een berekend bedrag (rekening houdend met kinderen ten laste) voor. U hebt echter steeds de mogelijkheid om dat aan te passen na eventuele simulatie. Nadat u de schuldeisers/begunstigden hebt geregistreerd en de relatie met de personeelsleden hebt aangeduid (type/reden inhouding), kunt u altijd een rapport opvragen van het verloop van de afhoudingen.

Aangezien het om een afzonderlijke module gaat kan dit beheerd worden door een dienst naar keuze (personeelsdienst, financiën, ontvangerij …).

Simulatietool fietsleasebudget

Met de webtoepassing Simulatietool Fietsleasebudget komt Cevi tegemoet aan de wens van besturen en organisaties om snel en efficiënt het beschikbare keuzebudget voor fietslease te berekenen, aangepast aan de individuele situatie en keuze van de medewerker.

Interesse in een vrijblijvende demonstratie?

Events en opleidingen

Geen komende events of opleidingen