Informa: Uitzendarbeid in de lokale besturen

24 mei 2018

In het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2018 staat het decreet van 27 april 2018 betreffende de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen.

Voortaan zal het ook mogelijk zijn dat de lokale besturen beroep doen op uitzendarbeid.

Dit decreet is van toepassing op volgende lokale besturen:

 • de provincies, en de publiekrechtelijke agentschappen die ervan afhangen;
 • de gemeenten, de OCMW’s, de openbare instellingen en publiekrechtelijke agentschappen en verenigingen die ervan afhangen;
 • de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 • de openbare instellingen van de erkende erediensten.

Uitzendarbeid zal mogelijk zijn in de volgende gevallen:

 • tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van de wie de arbeidsovereenkomst geschorst is;
 • tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd;
 • tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met deeltijdse loopbaanonderbreking of met vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van het zorgkrediet;
 • tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of slechts deeltijds uitoefent;
 • tijdelijke vermeerdering van werk;
 • uitvoering van een uitzonderlijk werk;
 • in het kader van tewerkstellingstrajecten;
 • voor artistieke prestaties of artistieke werken.

De raad bepaalt in welke gevallen uitzendarbeid mogelijk is en stelt de nadere regels vast.

Uitzendarbeid is toegelaten voor een maximale periode van 12 maanden (eventuele verlengingen inbegrepen).

Jaarlijks moet het lokaal bestuur globale informatie over de uitzendkrachten bezorgen aan het plaatselijke Hoog Overlegcomité.

Die globale informatie bestaat uit het vermelden per motief van het aantal uitzendkrachten en de uren die ze gepresteerd hebben alsook de totale kostprijs van de uitzendkrachten.