Wijziging vakantieregeling voor de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van artikel 60, §7 van de OCMW-wet van 8 juli 1976

31 augustus 2018

Het decreet van 9 december 2016 over de tijdelijke werkervaring, het regelen van stages en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming, heeft de speciale vakantieregeling voor bovenvermelde personeelsleden afgeschaft.

De RSZ heeft nooit gecommuniceerd over de wijzigingen die moeten worden doorgegeven in de dmfappl-aangifte.

Pas dit jaar kwam dit bij de RSZ onder de aandacht.
Vermits er nu pas in 2018 werd gemeld dat dit anders moet worden aangegeven en dat dit geregulariseerd zou moeten worden vanaf 1 januari 2017 werd hierover reeds overlegd met de bevoegde instanties.
Regularisaties uitvoeren is immers niet zo evident aangezien heel wat van deze personeelsleden al uit dienst zijn.

Bij het kwartaaloverleg bij de RSZ op 28 augustus werd gemeld dat dit dossier nog steeds muurvast zit maar dat het raadzaam is om voor de personeelsleden die nieuw in dienst komen reeds de nieuwe wetgeving toe te passen.

Dit betekent dat u dus voor deze personeelsleden identiek dezelfde vakantieregeling moet toepassen zoals voor de gewone contractuele personeelsleden.
Dat geldt zowel voor het toekennen van vakantiedagen als voor het toekennen van het vakantiegeld.

Om dit alles op een correcte manier te kunnen aangeven en om een correct vakantiegeld (en vertrekvakantiegeld) te kunnen berekenen, zult u gebruik moeten maken van een nieuwe werknemerscategorie.

Wij hebben hiervoor volgende categorieën voorzien:

  • CON171: arbeiders vakantieregeling privésector
  • CON171P: arbeiders vakantieregeling publieke sector
  • CON181: bedienden vakantieregeling privésector
  • CON181P: bedienden vakantieregeling publieke sector

U kunt hier de nodige P20-tabellen downloaden zodat u deze categorieën kunt invoeren.

Nadat u deze tabellen hebt ingelezen, maakt u via “Bouwstenen” deze nieuwe werknemerscategorieën aan.

Past u de vakantieregeling publieke sector toe dan wijzigt het dubbel vakantiegeld niet maar bij vertrek wordt er geen enkel vertrekvakantiegeld (code EVV en EVH) meer uitbetaald.

Past u de vakantieregeling privésector toe dan gelden voor het dubbel vakantiegeld voortaan de codes VG en VGB.
Het enkel vertrekvakantiegeld blijven zij verder ontvangen doch deze keer wel met sociale zekerheidsbijdragen. U zult dus voortaan gebruik moeten maken van de codes EGV en EGH die identiek zijn aan deze voor de andere contractuele personeelsleden.
Het dubbel vertrekvakantiegeld zal voortaan uit de codes DGV, DDV, DGH en DDH bestaan.

Hieronder ziet u hoe u de werknemerscategorieën best aanmaakt bij “bouwstenen”.
U doet dit dan ook voor de CON181 of voor de CON171P en CON181P.

Let op als u deze personeelsleden een bezoldiging geeft zoals voorzien in de algemeen verbindend verklaarde CAO van de Nationale Arbeidsraad.
In dat geval zult u bij deze nieuwe werknemerscategorieën CAO 43-50 moeten aanvinken.

Of er al dan niet regularisaties moeten gebeuren vanaf 1 januari 2017 zal later door de RSZ worden gecommuniceerd.