Informa: Wijziging aan het statuut van de lokale en provinciale mandatarissen

In het Belgisch Staatsblad van 19 september 2018 verscheen het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris. En in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2018 verscheen het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 houdende het statuut van de provinciale mandataris. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe bepalingen alsook van de bepalingen die niet wijzigen. De codering van de nieuwe vergoedingen volgt later eens we de nodige info van ABB en RSZ ontvangen hebben.

Wat wijzigt er niet?

 1. De lokale mandatarissen genieten een bezoldiging die gebaseerd is op de parlementaire vergoeding van de leden van het Vlaams parlement. De vergoeding is afhankelijk van het inwonersaantal op 1 januari van het jaar van de verkiezingen. Hieronder vindt u een overzicht van de vergoedingen voor de burgemeester naargelang het aantal inwoners. Die vergoedingen worden ook gekoppeld aan de index. Deze vergoedingen worden dus sinds 1 oktober 2018 vermenigvuldigd met 1,7069.
 2. Percentage Niet geïndexeerde jaarwedde
  300 inwoners en minder 25,8788 % 13 848,03 EUR
  van 301 tot 500 inwoners 28,6168 % 15 313,16 EUR
  van 501 tot 750 inwoners 31,3409 % 16 770,84 EUR
  van 751 tot 1 000 inwoners 34,9962 % 18 726,82 EUR
  van 1 001 tot 1 250 inwoners 38,6376 % 20 675,36 EUR
  van 1 251 tot 1 500 inwoners 39,7772 % 21 285,21 EUR
  van 1 501 tot 2 000 inwoners 40,9169 % 21 895,06 EUR
  van 2 001 tot 2 500 inwoners 42,3902 % 22 683,40 EUR
  van 2 501 tot 3 000 inwoners 44,0997 % 23 598,17 EUR
  van 3 001 tot 4 000 inwoners 46,0316 % 24 631,94 EUR
  van 4 001 tot 5 000 inwoners 47,7411 % 25 546,72 EUR
  van 5 001 tot 6 000 inwoners 52,7445 % 28 224,10 EUR
  van 6 001 tot 8 000 inwoners 56,1496 % 30 046,21 EUR
  van 8 001 tot 10 000 inwoners 60,0412 % 32 128,62 EUR
  van 10 001 tot 15 000 inwoners 68,8250 % 36 828,92 EUR
  van 15 001 tot 20 000 inwoners 73,7311 % 39 454,24 EUR
  van 20 001 tot 25 000 inwoners 87,8797 % 47 025,29 EUR
  van 25 001 tot 35 000 inwoners 93,6475 % 50 111,72 EUR
  van 35 001 tot 50 000 inwoners 99,1374% 53 049,41 EUR
  van 50 001 tot 80 000 inwoners 116,2602% 62 212,02 EUR
  van 80 001 tot 150 000 inwoners 140,1516% 74 996,53 EUR
  meer dan 150 000 inwoners 151,0897% 80 849,59 EUR
 3. De schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ontvangen het volgende:
  • Gemeenten tot 50 000 inwoners: 60 % van de wedde van de burgemeester
  • Gemeenten vanaf 50 001 inwoners: 75 % van de wedde van de burgemeester
 4. De provinciale mandataris geniet een vergoeding gelijk aan de parlementaire vergoeding van de leden van het Vlaams parlement.

 5. Wanneer een mandataris overlijdt wordt de wedde voor de volledige maand verder uitbetaald.
 6. Het onderscheid tussen een beschermde en niet-beschermde mandataris blijft verder bestaan.
  Om te weten aan welke voorwaarden voldaan moet zijn om het statuut van niet-beschermde mandataris te genieten, verwijzen wij u naar de administratieve instructies bij de dmfappl-aangifte op de website van de sociale zekerheid.
 7. Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage voor de mandatarissen wijzigt ook niet. Zij krijgen identiek hetzelfde als het gemeentepersoneel.

Wat wijzigt er wel?

 1. Wanneer een mandataris geen volledige maandwedde ontvangt wordt dit niet meer uitbetaald in 30sten. Het besluit voorziet expliciet dat dit wordt betaald in overeenstemming met het aantal arbeidsdagen van die maand.
 2. Als een pensioengerechtigde mandataris een aanvraag tot pensionering indiende en geen nieuw mandaat opneemt kan hem de wedde van de laatste maand van het mandaat volledig worden toegekend. Onder laatste maand wordt verstaan de maand waarin de algehele vernieuwing van de raad plaatsvindt. De uitbetaling van deze volledige wedde kan enkel indien betrokkene geen enkel beroepsinkomen of vervangingsinkomen geniet.
 3. De persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid en de pensioenen zullen gecompenseerd worden. Het bedrag van de compensatie wordt vastgelegd door de algemeen directeur of de provinciegriffier.
 4. Aan de mandatarissen kan voortaan een uittredingsvergoeding worden toegekend. Deze uittredingsvergoeding kan worden toegekend in de volgende gevallen:
  • bij beëindiging van het mandaat naar aanleiding van de algehele vernieuwing van de bestuursorganen;
  • na beëindiging van het mandaat op de datum vermeld in de akte van voordracht;
  • na beëindiging van het mandaat wegens ontslag om medische redenen.
 5. Deze vergoeding wordt maandelijks betaald en is gelijk aan 1/12 van de laatste jaarwedde per gepresteerd jaar. Deze vergoeding wordt echter maximum 12 maanden uitbetaald. Deze vergoeding wordt enkel uitbetaald wanneer betrokkene geen enkel beroepsinkomen of vervangingsinkomen wegens werkloosheid, pensionering of arbeidsongeschiktheid geniet. Om deze vergoeding te kunnen genieten zal de betrokkene elke maand een verklaring op eer moeten indienen dat hij geen enkel ander inkomen geniet. Indien de betrokkene toch een ander inkomen geniet dat lager is dan de uittredingsvergoeding dan kan hij vragen om het verschil bij te passen. Deze uittredingsvergoeding kan reeds toegekend worden aan de mandatarissen die geen mandaat meer uitoefenen na de huidige legisalatuur.