Voordelen alle aard: kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen

4 januari 2019

In het Belgisch staatsblad van 27 december 2018 verscheen het Koninklijk Besluit van 7 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen.

Voor de voordelen die toegekend worden vanaf januari 2019 moet de volgende formule worden toegepast:
Kadastraal inkomen x 1,7863 x 100/60 x 2.

De coëfficiënt 1,7863 zal vanaf 1 januari 2019 ook wel weer worden verhoogd maar de waarde daarvan moet nog door de FOD Financiën worden meegedeeld.