Nieuw gemeentedecreet

12 maart 2018

In het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2018 verscheen het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Artikel 588 bepaalt dat de salarisschaal van de algemeen directeur en de financieel directeur gelijk is aan de salarisschaal van de secretaris respectievelijk financieel beheerder verhoogd met 30 %.

In het verleden werd niet steeds elke verhoging door de Federale Pensioendienst in aanmerking genomen voor de pensioenberekening.
Om deze reden hebben wij aan de RSZ gevraagd of er op deze verhoging nu al dan niet pensioenbijdragen moeten worden ingehouden.

De RSZ meldt ons dat er sprake is van een nieuwe salarisschaal die door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd en dat de oude salarisschaal dus niet behouden blijft.
Op deze nieuwe salarisschaal zijn de volledige sociale zekerheidsbijdragen en pensioenbijdragen dan verschuldigd.

Dit betekent dus dat de 30 % verhoging  (zonder pensioenbijdragen) die momenteel werd toegekend wanneer de secretaris of financieel beheerder nu al deze functie zowel vervult voor de gemeente als voor het OCMW, niet meer wordt toegekend.
De cc-vergoedingscode W30 vervalt dus en de cc-vergoedingscode WE bevat nu de totale nieuwe salarisschaal.

Doordat de nieuwe weddeschaal ook in de dmfappl-aangifte moet worden aangegeven bij de Capelo-blokken zult u via de tool “dmfA_Atlas” op de website van de Federale Pensioendienst dit nieuwe barema moeten toevoegen.
Het nieuwe nummer dat de SFPD zal toekennen koppel je dan in Cevips aan de nieuwe weddeschaal (via Bouwsteen- Graad Weddeschaal).

Artikel 588 treedt in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad en gaat dus in op 25 februari 2018.