Indexering bedragen sociale uitkeringen en inkomensgrenzen sinds 1 maart 2020

4 maart 2020

Indexering bedragen sociale uitkeringen en inkomensgrenzen sinds 1 maart 2020

Vooraf

Op 1 maart 2020 was er een indexering van een aantal bedragen van “sociale uitkeringen en inkomensgrenzen die behoren tot de federale regelgeving van het maatschappelijk welzijn”. Op het moment van de opmaak van deze nota zijn er nog geen bedragen gepubliceerd op de website van POD en is er nog geen officiële informatie over de aanpassingen van de sociale uitkeringen.

Hierbij geven wij u onder voorbehoud de bedragen zoals deze zijn vermeld in primabook. Wij benadrukken dat dit voor ons geen officiële bron is en verwijzen u naar de website van POD voor de correcte bedragen.

in voege

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

01-03-2020

7 671,25 euro

11506,89 euro

15 550,96 euro

(bron : primabook)

Concreet betekent dit dat u:

 • De nieuwe bedragen (equivalent) leefloon moet invullen in de hieronder beschreven parameters.
 • Het indexatieprogramma start om de bedragen aan te passen in de betalingsplannen voor de cliënten. Op het ogenblik dat u dit programma start, mag niemand werken onder de toepassing Sociale Dienst. Zorg ook voor een back-up van uw gegevens.
 • Voor de reeds aangemaakte en nog niet door POD aanvaarde formulieren B leefloon die op 01/03/2020 of later in voege treden:
  1. ofwel de gegevens in de formulieren manueel aanpast en deze daarna naar POD verstuurt;
  2. ofwel nieuwe beslissingen inbrengt, deze handtekent en het daardoor aangemaakte formulier B naar POD verstuurt.

Voorbereidingen

Parameters: nieuwe barema’s

Voor u het indexatieprogramma start, moet u eerst de noodzakelijke parameters bijwerken. Dat houdt in dat u de nieuwe bedragen met ingang vanaf 01/03/2020 in de parameters invult. Deze vindt u allemaal terug onder “8.5.2. Barema’s”.

5.2.1 Barema’s EQ. Bestaansminimum per categorie (equivalent leefloon)

U moet voor iedere categorie (A, B en E) een lijn toevoegen met begindatum 01/03/2020. Door het jaarbedrag in te vullen, zal het programma zelf het maandbedrag en weekbedrag aanvullen. Vergeet ook niet het (ongewijzigde) jaarbedrag van de wettelijke vrijstelling in te vullen.

5.2.2 Leefloon per categorie

In deze parameter vult u de nieuwe leefloonbedragen in vanaf 01/03/2020. U moet voor iedere categorie (A, B en E) een lijn toevoegen met begindatum 01/03/2020. Door het jaarbedrag in te vullen, zal het programma zelf het maandbedrag en weekbedrag aanvullen. Vergeet ook hier niet het (ongewijzigde) jaarbedrag van de wettelijke vrijstelling in te vullen.

5.2.7 Vrijstelling socio-professionele integratie

In deze parameter vult u de nieuwe bedragen socio-professionele integratie in die gelden vanaf 01/03/2020. De “vrijstelling artistieke activiteit” is een jaarbedrag. De twee andere zijn maandbedragen.

 

Basisbedrag

Bedrag op 1 maart 2020

Algemeen

€ 177,76/maand

€ 253,88 /maand

Inkomsten uit artistieke activiteiten

€ 2.133,12/jaar

€ 3 046,52 /jaar

Inkomsten uit arbeid verworven door studenten

 • met studiebeurs
 • zonder studiebeurs

 

€ 49,58/maand
€ 177,76/maand

 

€ 70,81 /maand
€ 253,88 /maand

5.2.8 Barema’s installatiepremie

In deze parameter moet u in beide “tabbladen” wet 2/4/65 en leefloon een lijn toevoegen.  

U wisselt van “tabblad” door met de purperen pijltjestoetsen naar links of rechts te bladeren;

u voegt in beide een lijn toe vanaf 01/03/2020 waarvoor u als bedrag het jaarbedrag van de categorie E invult.

5.2.9 Barema’s artikel 60 §7

Ook in deze parameter moet u in beide “tabbladen” wet 2/4/65 en leefloon een lijn toevoegen. 

Ook hier wisselt u van “tabblad” door met de purperen pijltjestoetsen naar links of rechts te bladeren.

Merk op dat enkel het bedrag voor de voltijdse tewerkstelling art. 60 is aangepast. In beide “tabbladen” voegt u dus een lijn toe vanaf 01/03/2020 voor de uur-code = 3, plaats-code = blanco en als bedrag het jaarbedrag van de categorie E.

Voor de deeltijdse tewerkstelling art. 60 blijft het bedrag normaal onveranderd op 6 000 euro/jaar.

Voor tewerkstellingen in erkende sociale economie initiatieven is de aanpassing van de bedragen in principe enkel per 1 januari volgend op de indexering van toepassing. Vergeet daar niet aan te denken op 1 januari 2021.

Opstart indexatieprogamma

Let op: voor u het indexatieprogramma start en nadat u de nieuwe bedragen hebt toegevoegd in de parameters, doet u er goed aan de niet-gehandtekende voorstellen met datum in voege 01/03/2020 of later na te kijken. Het is immers mogelijk dat er voorstellen zijn ingegeven met datum in voege 01/03/2020 of later, vooraleer de nieuwe bedragen werden ingegeven. Deze voorstellen bevatten dus nog de oude bedragen in het detailscherm. Door met “Wijzigen” door deze voorstellen te gaan, past het bedrag zich aan in het detailscherm van het voorstel en ook in het bijhorende uitsplitsings- en betaalplan. Het nieuwe bedrag in het detailscherm is onder andere noodzakelijk voor een correcte aanmaak van de formulieren B voor het leefloon. Deze formulieren worden opgemaakt bij handtekening van het voorstel en halen het bedrag op uit het detailscherm van het voorstel.

Dit start u op met het menu-item “3.19.1. Indexaanpassing”.

3.19.1. Indexaanpassing

Start het indexatieprogramma met menupunt “3.19.1. Indexaanpassing”, nadat u de hierboven beschreven parameters hebt nagekeken en geactualiseerd.

Om het programma te starten, moet de datum van indexwijziging ingevuld zijn (01/03/2020) en het steuntype waarvoor u het indexprogramma wilt laten lopen (dit is het steuntype dat in uw OCMW wordt gebruikt om de voorstellen Leefloon, equivalent leefloon, in te geven).

Als u dat wenst, kunt u ook een steuncode ingeven. Het indexprogramma zal dan enkel de voorstellen/beslissingen verwerken die met het gekozen steuntype/steuncode zijn ingebracht. Als u steuncode per steuncode wilt verwerken, en niet het hele steuntype tegelijk, zorg er dan zeker voor dat u voor alle nodige steuncodes het programma laat lopen.

Belangrijk:

Als volgende stap moet u aangeven welke sociale uitkeringen u wilt indexeren. Standaard staan hier alle sociale uitkeringen uitgevinkt . U moet alle sociale uitkeringen aanvinken die worden geïndexeerd.

Wij verwijzen naar de betreffende instanties voor verdere informatie betreffende de te indexeren sociale uitkeringen.

Indexatie “geselecteerd steuntype” voor 01/03/2020?

Door hier op [Ja] te klikken, werkt het programma verder.

Mocht u zich vergist hebben in de selectie, dan kunt u hier nog op [Neen] klikken, waardoor het programma gestopt wordt.

Artikel 60 indexeren

Als u enkel een steuntype hebt geselecteerd, bijvoorbeeld steuntype LL (leefloon), dan krijgt u deze vraag. Door op [Ja] te klikken, worden dus ook de beslissingen art.60 geïndexeerd; wanneer u op [Neen] klikt, worden deze beslissingen niet geïndexeerd.

Slechts ? barema’s LEEFLOON ingegeven voor 01/03/2020!! Andere categorieën??

U krijgt deze melding als u niet voor al de categorieën A, B en E een nieuw barema hebt ingebracht. Antwoord in het volgende scherm met [Nee] waardoor het programma stopt. Controleer de barema’s 8.5.2.1. en/of 8.5.2.2. en start daarna het indexatieprogramma opnieuw.

Slechts 1 barema art.60 ingegeven voor 01/03/2020 Doorgaan?

Doordat u slechts een nieuw bedrag hebt ingebracht voor de voltijdse tewerkstelling art.60, wordt deze melding gegeven. Er zijn momenteel geen nieuwe bedragen gekend voor de deeltijdse tewerkstelling.

U mag hier op [Ja] klikken.

Resultaat van het indexatieprogramma

Nadat het indexatieprogramma heeft gelopen, kunt u best een aantal dossiers grondig nakijken om het resultaat van de indexering te controleren.

Resultaat: in het betalingsplan worden de betaallijnen aan cliënt (of derde in geval van endossering) met een datum gelijk of na 01/03/2020, aangepast aan de nieuwe barema’s. Naargelang de status van de betaallijnen, krijgt u het volgende resultaat:

 • Betaallijn met status blanco: dit voorstel is nog niet gehandtekend, maar de nieuwe bedragen worden al in het betaalplan gezet.
 • Betaallijn met status 1: de betaallijn wordt herwerkt, krijgt het nieuwe bedrag, ook alle volgende betalingen krijgen het nieuwe bedrag.
 • Betaallijn met status 2: de status 2 blijft behouden en voor dezelfde maand wordt een extra lijn voorzien in het betaalplan met het supplement bedrag. Deze nieuwe lijn krijgt status 1 en kan dus ook op een betaallijst geselecteerd worden.
 • Betaallijn met status 3: er wordt voor dezelfde maand een nieuwe lijn aangemaakt met het supplement bedrag, deze lijn krijgt status 1 en kan op betaallijst geselecteerd worden.

Gevolgen voor aangifte Leefloon

Zoals bij de voorgaande aanpassingen van de basisbedragen of indexeringen zal het ministerie de bovenvermelde barema’s automatisch aan de index aanpassen. In principe moeten geen nieuwe gegevens opgestuurd worden tenzij voor de voltijdse tewerkstelling artikel 60§7 (zie hieronder).

Voor de reeds aangemaakte en nog niet door POD aanvaarde formulieren B leefloon die op 01/03/2020 of later in voege treden:

 • ofwel past u de bedragen in de formulieren zelf aan en verstuurt u die daarna naar POD (let op: in het betaalplan blijven op deze manier de oude bedragen staan);
 • ofwel brengt u nieuwe beslissingen in, handtekent u die en verstuurt u het nieuw aangemaakte formulier B naar POD (vergeet niet het oude formulier te schrappen).

Versturen nieuwe gegevens voor voltijdse tewerkstelling artikel 60§7

Er werd een aanpassing gedaan in het programma waardoor het vanaf heden mogelijk is om de B-formulieren voor een tewerkstelling art 60§7 automatisch aan te passen en te versturen.

In rubriek 3.19. 1 werd er een B-knop toegevoegd. Het is mogelijk om via deze knop de formulieren voor artikel 60§7 aan te passen aan de indexatie en door te sturen naar POD.

Bij het gebruik van deze functionaliteit zullen er automatisch nieuwe B-formulieren worden aangemaakt voor alle lopende beslissingen met een voltijdse tewerkstelling artikel 60§7 zonder SEI.

Er wordt voor elke lopende beslissing een nieuw B-formulier opgemaakt met de geïndexeerde bedragen. Het nieuwe formulier heeft de datum van de indexatie als begindatum en de originele einddatum van de beslissing als einddatum.