Verhoging leefloon en equivalent leefloon vanaf 1 januari 2021

Vooraf

Vanaf 1 januari 2021 worden de bedragen voor het leefloon als volgt verhoogd. Zie ook de omzendbrief over de verhoging van de basisbedragen.

  Basisbedrag Jaarbedrag op 01/01/2021 Maandbedrag op 01/01/2021
Categorie 1
(samenwonend)
€ 7 671,25 € 7 877,41 € 656,45
Categorie 2
(alleenstaand)
€ 11 506,89 € 11 816,14 € 984,68
Categorie 3
(gezinslast)
€ 15 550,96 € 15 968,89 € 1 330,74

De “inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een beperking” en de “inkomensgarantie voor ouderen” worden ook verhoogd met 2,6875%. Wij verwijzen naar de betreffende instanties voor verdere informatie over de exacte bedragen.

Wat de verhoging van de bedragen tewerkstelling artikel 60 betreft, is er tot op heden nog geen definitieve bevestiging. Om die reden gaan wij daar in deze nota ook niet verder op in en bezorgen wij u de informatie van zodra wij hierover beschikken.

Concreet betekent dit dat u:

 • De nieuwe bedragen (equivalent) leefloon moet invullen in de hieronder beschreven parameters.
 • Voor de dossiers waar er lopende inkomsten: “inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een beperking” en “inkomensgarantie voor ouderen” zijn, nieuwe bedragen vanaf 01/01/2021 zult moeten ingeven en de desbetreffende voorstellen zult moeten herzien, handtekenen en de B-formulieren opnieuw doorsturen.
 • Het indexatieprogramma start om de bedragen aan te passen in de betalingsplannen voor de cliënten. Op het ogenblik dat u dit programma start, mag niemand werken onder de toepassing Sociale Dienst. Zorg ook voor een back-up van uw gegevens.
 • Voor de reeds aangemaakte en nog niet door POD aanvaarde B-formulieren leefloon die op 01/01/2021 of later in voege treden, nieuwe beslissingen/herzieningen invoert, deze handtekent en de daardoor aangemaakte B-formulieren naar de POD verstuurt.

Voorbereidingen

Parameters: nieuwe barema’s

Voor u het indexatieprogramma start, moet u eerst de noodzakelijke parameters bijwerken. Dat houdt in dat u de nieuwe bedragen met ingang van 01/01/2021 in de parameters invult. Deze vindt u allemaal terug onder “8.5.2. Barema’s”.

8.5.2.1 Barema’s EQ. Bestaansminimum per categorie (equivalent leefloon)

U moet voor iedere categorie (A, B en E) een lijn toevoegen met begindatum 01/01/2021. Door het jaarbedrag in te vullen, zal het programma zelf het maandbedrag en weekbedrag aanvullen. Vergeet ook niet het (ongewijzigde) jaarbedrag van de wettelijke vrijstelling in te vullen.

8.5.2.2 Leefloon per categorie

In deze parameter vult u de nieuwe leefloonbedragen in vanaf 01/01/2021. U moet voor iedere categorie (A, B en E) een lijn toevoegen met begindatum 01/01/2021. Door het jaarbedrag in te vullen, zal het programma zelf het maandbedrag en weekbedrag aanvullen. Vergeet ook hier niet het (ongewijzigde) jaarbedrag van de wettelijke vrijstelling in te vullen.

8.5.2.8 Barema’s installatiepremie

In deze parameter moet u in beide “tabbladen” wet 2/4/65 en leefloon een lijn toevoegen.
U wisselt van “tabblad” door met de purperen pijltjestoetsen naar links of rechts te bladeren;
U voegt in beide tabbladen een lijn toe vanaf 01/01/2021 waarvoor u als bedrag het jaarbedrag van de categorie E invult.

8.5.2.9 Barema’s artikel 60 §7

Over de barema’s artikel 60 kregen wij nog geen bevestiging wat betreft een aanpassing van de bedragen vanaf 01/01/2021. Van zodra we hierover meer informatie ontvangen hebben zal een gelijkaardige nota volgen.

Inkomsten aanpassen

Voor de dossiers waar er lopende inkomsten “inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een beperking” en “inkomensgarantie voor ouderen” zijn, zult u nieuwe bedragen vanaf 01/01/2021 moeten ingeven. Het bedrag gaat u best na bij de desbetreffende instantie.

Inkomsten opzoeken

Via het scherm “1.6 Inkomsten en Uitgaven” kunt u zoeken via de code BM en aard welke IVT en IGO lopende zijn.

 • Code BM: 42, Aard: b is het “gewaarborgd inkomen bejaarde”
 • Code BM: 42, Aard: c is de “inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een beperking”

Let op: er zijn verschillende mogelijkheden om lopende inkomsten op te zoeken:

 • Inkomsten die geen einddatum bevatten zijn sowieso lopend. De startdatum kan in dit geval eender wanneer zijn. Zoek met “$” in het veld “Eeinddatum”.
 • Inkomsten met einddatum. Geef in dit geval best een einddatum op in de toekomst, bv 31032021 om zeker te zijn dat u alle geregistreerde inkomsten met einddatum mee hebt

Inkomsten ingeven

De nieuwe inkomsten zullen moeten ingegeven worden vanaf 01/01/2021 met de nieuwe bedragen. De oude inkomsten zullen een einddatum moeten krijgen van 31/12/2020.

Herziening ingeven

U zult de voorstellen waarin deze inkomsten voorkomen moeten herzien vanaf 01/01/2021. Op die manier zal er rekening gehouden worden met de nieuwe inkomsten.

Herziening tekenen

Deze herzieningen zullen getekend moeten worden. Op basis daarvan zullen er nieuwe B-formulieren opgemaakt worden met de nieuwe bedragen.

Formulier B terug opsturen

Het nieuwe B-formulier zal opnieuw opgestuurd moeten worden.

Opstart indexatieprogamma

Let op: voor u het indexatieprogramma start en nadat u de nieuwe bedragen hebt toegevoegd in de parameters, doet u er goed aan de niet-gehandtekende voorstellen met datum in voege 01/01/2021 of later na te kijken.

Het is immers mogelijk dat er voorstellen zijn ingegeven met datum in voege 01/01/2021 of later, vooraleer de nieuwe bedragen werden ingegeven. Deze voorstellen bevatten dus nog de oude bedragen in het detailscherm. Door met “Wijzigen” door deze voorstellen te gaan, past het bedrag zich aan in het detailscherm van het voorstel en ook in het bijhorende uitsplitsings- en betaalplan.

Het nieuwe bedrag in het detailscherm is onder andere noodzakelijk voor een correcte aanmaak van de formulieren B voor het leefloon.

Deze formulieren worden opgemaakt bij handtekening van het voorstel en halen het bedrag op uit het detailscherm van het voorstel.

Start het indexatieprogramma met menupunt “3.19.1. Indexaanpassing”.

3.1.9.1 Indexaanpassing

Start het indexatieprogramma met menupunt “3.19.1. Indexaanpassing”, nadat u de hierboven beschreven parameters hebt nagekeken en geactualiseerd.

Om het programma te starten, moet de datum van indexwijziging ingevuld zijn (01/01/2021) en het steuntype waarvoor u het indexprogramma wilt laten lopen (dit is het steuntype dat in uw OCMW wordt gebruikt om de voorstellen leefloon of equivalent leefloon in te geven).

Als u dat wenst, kunt u ook een steuncode ingeven. Het indexprogramma zal dan enkel de voorstellen/beslissingen verwerken die met het gekozen steuntype/steuncode zijn ingebracht. Als u steuncode per steuncode wilt verwerken, en niet het hele steuntype tegelijk, zorg er dan zeker voor dat u voor alle nodige steuncodes het programma laat lopen.

Belangrijk:

Als volgende stap moet u aangeven welke sociale uitkeringen u wilt indexeren.

Standaard staan hier alle sociale uitkeringen uitgevinkt. U hoeft hier ook niets aan te vinken. Zoals hierboven reeds beschreven zullen de “inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een beperking” en “inkomensgaranties voor ouderen” via herzieningen aangepast worden.

Indexatie “geselecteerd steuntype” voor 01/01/2021?

Door hier op [Ja] te klikken, werkt het programma verder.
Mocht u zich vergist hebben in de selectie, dan kunt u hier nog op [Neen] klikken, waardoor het programma gestopt wordt.

Artikel 60 indexeren?

Als u enkel een steuntype hebt geselecteerd, bijvoorbeeld steuntype LL (leefloon), dan krijgt u deze vraag. Door op [Ja] te klikken, worden dus ook de beslissingen art.60 geïndexeerd; wanneer u op [Neen] klikt, worden deze beslissingen niet geïndexeerd.

Voorlopig klikt u op [Neen] aangezien wij nog geen bevestiging kregen wat betreft een aanpassing van de bedragen artikel 60 vanaf 01/01/2021.

Slechts ? barema’s LEEFLOON ingegeven voor 01/01/2021!! Andere categorieën??

U krijgt deze melding als u niet voor al de categorieën A, B en E een nieuw barema hebt ingebracht. Antwoord in het volgende scherm met [Nee] waardoor het programma stopt. Controleer de barema’s 8.5.2.1. en/of 8.5.2.2. en start daarna het indexatieprogramma opnieuw.

Resultaat van het indexatieprogramma

Nadat het indexatieprogramma heeft gelopen, kunt u best een aantal dossiers grondig nakijken om het resultaat van de indexering te controleren.

Resultaat: in het betalingsplan worden de betaallijnen aan cliënt (of derde in geval van endossering) met een datum gelijk of na 01/01/2021, aangepast aan de nieuwe barema’s.

Naargelang de status van de betaallijnen, krijgt u het volgende resultaat:

 • Betaallijn met status blanco: dit voorstel is nog niet gehandtekend, maar de nieuwe bedragen worden al in het betaalplan gezet.
 • Betaallijn met status 1: de betaallijn wordt herwerkt, krijgt het nieuwe bedrag, ook alle volgende betalingen krijgen het nieuwe bedrag.
 • Betaallijn met status 2: de status 2 blijft behouden en voor dezelfde maand wordt een extra lijn voorzien in het betaalplan met het supplement bedrag. Deze nieuwe lijn krijgt status 1 en kan dus ook op een betaallijst geselecteerd worden.
 • Betaallijn met status 3: er wordt voor dezelfde maand een nieuwe lijn aangemaakt met het supplement bedrag, deze lijn krijgt status 1 en kan op betaallijst geselecteerd worden.

Gevolgen voor aangifte Leefloon

Zoals bij de voorgaande aanpassingen van de basisbedragen of indexeringen zal het ministerie de bovenvermelde barema’s automatisch aan de index aanpassen. In principe moeten geen nieuwe gegevens opgestuurd worden tenzij voor de voltijdse tewerkstelling artikel 60§7 (zie nota bedragen artikel 60 tewerkstelling, die volgt van zodra definitieve info).

Voor de reeds aangemaakte en nog niet door POD aanvaarde formulieren B leefloon die op 01/01/2021 of later in voege treden:

 • moeten er nieuwe beslissingen/herzieningen ingevoerd worden
 • moeten deze beslissingen gehandtekend worden
 • moeten de daardoor aangemaakte B-formulieren naar de POD verstuurd worden