Inhouding voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering op de pensioenen met ingang van 1 augustus 2019

20 juni 2019

In het Belgisch staatsblad van 11 juni 2019 ed.2 verscheen het KB van 17 mei 2019 houdende uitvoering van artikel 4, tweede lid van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen.

Dit KB wijzigt de grensbedragen die van toepassing zijn voor de inhouding van 3,55 % op de pensioenen.

Met ingang van 1 augustus 2019 gelden volgende grenzen:

  • Zonder gezinslast: 1 530,37 euro
  • Met gezinslast: 1 813,71 euro