Informa: Toekennen van geschenken aan de personeelsleden: verhoging van de bedragen

9 juli 2018

Naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen kan de werkgever aan de personeelsleden geschenken toekennen die vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen.

Met ingang van 1 januari 2017 gelden volgende bedragen:

  1. De geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons, geschenkcheques genaamd, als ze een totaalbedrag van 40 euro per jaar per werknemer en 40 euro per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer niet overschrijden en toegekend worden naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar.
  2. De geschenken in speciën of in de vorm van geschenkcheques die aan de werknemer worden overhandigd wanneer hij een eervolle onderscheiding ontvangt als ze een totaalbedrag van 120 euro per jaar per werknemer niet overschrijden.
  3. De geschenken in speciën of in de vorm van geschenkcheques die aan een werknemer worden overhandigd ter gelegenheid van zijn pensionering als ze een bedrag van 40 EUR niet overschrijden per volledig dienstjaar dat de werknemer bij de betrokken werkgever in dienst is en met een totaalbedrag van tenminste 120 euro en maximum 1 000 euro.
  4. De geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons die aan een werknemer worden overhandigd ter gelegenheid van zijn huwelijk of van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning, voor zover het toegekend bedrag geen 245 euro per werknemer overschrijdt.

Deze wijzigingen staan in het Koninklijk Besluit van 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19,§2,14° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid er arbeiders (B.S, 6 juli 2018).