Informa: Eindejaarstoelage en attractiviteitspremie 2018

Het vast bedrag van de eindejaarstoelage wordt vastgesteld aan de hand van de afgevlakte gezondheidsindex van de maand oktober 2018. Dit gezondheidsindexcijfer bedraagt 105,54.

De eindejaarstoelage bestaat uit 2 delen: een vast en een wijzigbaar gedeelte.

Vast gedeelte

vast bedrag 2017 x (afgevlakt gezondheidsindexcijfer oktober 2018 / afgevlakt gezondheidsindexcijfer oktober 2017)

Voor 2018 zou dit volgend resultaat geven:
374,13 x (105,54 / 103,55) = 381,31

Als vast bedrag wordt dus genomen: 381,31 euro.

Bij het sectoraal akkoord 2002 werd bepaald dat de eindejaarstoelage, zoals hierboven berekend werd, verhoogd moet worden met 148,74 euro.
Bij het sectoraal akkoord 2005 – 2007 wordt de eindejaarstoelage in 2006 nogmaals verhoogd met 100 euro.
Bij het sectoraal akkoord 2008 – 2013 wordt de eindejaarstoelage voor 2009 verhoogd met 250 euro.
Vanaf 2010 komt hier tot en met het jaar 2013 jaarlijks 100 euro bij.

De totale eindejaarstoelage bedraagt dus 1 280,05 euro.

Aangezien in 1999 het vaste bedrag van de eindejaarstoelage verhoogd werd (zie het K.B. van 15 december 1999 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt, B.S, 23 december 1999) moet de eindejaarstoelage voor de vastbenoemde personeelsleden gesplitst worden in twee stukken.

Eerst wordt een berekening gedaan op basis van het oorspronkelijke vaste bedrag voor 2017 (343,21 euro) om te bepalen welk stuk mag worden uitbetaald zonder inhoudingen voor de ziekteverzekering.

Voor 2018 geeft dit:
343,21 euro x (105,54 / 103,55) = 349,80.

Dit geeft voor 2018 dus 349,80 euro. Op dit stuk wordt voor de vastbenoemden geen inhouding verricht voor de ziekteverzekering.

Op het verschil tussen 1 280,05 en 349,80 euro wordt dan wel een inhouding voor de ziekteverzekering verricht.

Wijzigbaar gedeelte

Het wijzigbaar gedeelte is vastgesteld op 2,5% van de geïndexeerde brutojaarwedde van de maand oktober 2018 (= jaarwedde x 1,7069), eventueel verhoogd met het haardgeld en de standplaatstoelage en eventueel de diplomavergoeding voor de contractuelen en eventueel de premie voor de vrijwillige vierdagenweek, de vergoeding hogere categorie, vergoeding voor opdrachthoudersschap en mandaattoelage.

Attractiviteitspremie 2018

De attractiviteitspremie 2018 wordt als volgt berekend:
Basisbedrag 480,00 x huidige index / 1,3459 = 480,00 x 1,7069/1,3459 = 608,75.