Eindejaarstoelage 2019 operationeel personeel van de hulpverleningszones

9 december 2019

Hieronder vindt u de nodige info over de eindejaarstoelage van het operationeel personeel.

Operationele personeelsleden reeds in dienst bij een gemeente vóór de start van de hulpverleningszone

Bij navraag blijkt dat in elke gemeente (met uitzondering van 1) aan dit personeel dezelfde eindejaarstoelage werd toegekend als aan het andere gemeentepersoneel.
Zij krijgen dus de volgende eindejaarstoelage:

  1. een vast bedrag van 1 284,44 euro;
  2. een variabel bedrag van 2,5 % van de geïndexeerde bruto jaarbezoldiging van de maand oktober 2019.

Aangezien in uitvoering van art. 30 van het Koninklijk besluit van 28 november 1969 het bedrag van 1 284,44 uiteen moet getrokken worden in een stuk zonder sociale zekerheidsbijdragen (353,84)  en een stuk met sociale zekerheidsbijdragen (930,62), hebben wij dus voor ieder personeelslid verschillende vergoedingen moeten voorzien.

De 2,5 % van de geïndexeerde bruto jaarbezoldiging is ook vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.

De code PT wordt gebruikt voor het stuk zonder inhoudingen (353,84 + 2,5 % van de geïndexeerde bruto jaarbezoldiging van oktober)

De code PP wordt gebruikt voor het stuk met inhoudingen van 180,62.
De code PH wordt gebruikt voor het stuk met inhoudingen in toepassing van een aantal sectorale akkoorden voor de lokale besturen dat gelijk is aan 750,00.

Deze laatste code wordt apart vermeld omdat deze vergoeding niet voor alle personeelsleden in de lokale sector van toepassing is.

Op deze bedragen wordt dan een prestatiebreuk toegepast aan de hand van de bezoldigingen en de hiermee gelijkgestelde vergoedingen in de referentieperiode.

Operationele personeelsleden in dienst gekomen na de start van de hulpverleningszone

Deze personeelsleden krijgen dezelfde eindejaarstoelage als de federale ambtenaren en die bestaat uit:

  1. Vast bedrag van 753,39 + 2,5 % van de geïndexeerde bruto jaarbezoldiging van oktober 2019
  2. 7 % van de geïndexeerde bruto maand bezoldiging van oktober 2019.

Ook het operationeel personeel uit de gemeente die vroeger niet de eindejaarstoelage toepaste zoals voorzien in punt 1, krijgt nu de eindejaarstoelage zoals voorzien in dit punt 2.

Ook voor hen moet de eindejaarstoelage uiteen getrokken worden in een stuk zonder sociale zekerheidsbijdragen en een stuk met sociale zekerheidsbijdragen.