Informa: Belastingfiches inkomsten 2019

16 januari 2020

Binnenkort ontvangt u alle belastingsfiches van de inkomsten 2019.

Mogen wij vragen dat u onderstaand bericht grondig doorneemt want er zijn een aantal wijzigingen aangebracht inzake het opladen van deze fiches in de Consultatietool.

De eerste Belcotax-aangifte die u moet opmaken bevat volgende betalingen:

 • Alle betalingen die u verrichtte in de maanden januari tot en met december 2019 en die wij conform de onderrichtingen van vorig jaar nog niet vermeldden op de fiscale fiches die wij u bezorgden in de loop van 2019.
 • Alle terugvorderingen die u verricht tot en met 1 februari 2019 over prestatiejaar 2019.

Graag uw aandacht voor het volgende.

Betalingen in de looncyclus december 2019

De betalingen die u verrichtte in december 2019 voor de prestatiemaand januari 2020 zijn een inkomen van het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020). Die worden op een fiscale fiche vermeld die wordt opgemaakt in 2021.
De betalingen die u verrichtte in december 2019 en die betrekking hebben op prestatiemaanden van 2019 of vroeger zullen als volgt behandeld worden:

 • Betaalt u deze vergoedingen uit tussen 1 en 31 december 2019 dan wordt dat behandeld als een inkomen van 2019 en worden dus bijgevolg vermeld op de belastingsfiches die u binnenkort ontvangt.
 • Betaalt u deze vergoedingen uit na 31 december 2019 dan wordt dit behandeld als een inkomen van 2020 en worden deze vermeld op de belastingsfiche die wordt opgemaakt in 2021.

Betalingen in 2020

Voor de berekeningen die u verricht in 2020 moet er een onderscheid gemaakt worden naargelang ze positief of negatief zijn en naargelang de prestatiemaand waarop ze betrekking hebben.

We onderscheiden in 2020 verschillende periodes.

Betalingen tot en met juli 2020 over prestatiemaanden in 2019

Als het gaat om een positieve berekening (bijvoorbeeld betaling van de bijzondere prestaties over december 2019) zal conform de reglementering van de federale overheidsdienst Financiën dit beschouwd worden als een inkomen van 2020. Want alles wat betaald wordt vanaf 1 januari 2020 moet beschouwd worden als een inkomen van 2020.
De bedrijfsvoorheffing hiervoor wordt dus ook doorgestort voor het inkomstenjaar 2020. De finprov-aangifte wordt door ons ook in die zin aangemaakt.

Terugvorderingen tot en met juli 2020 over prestatiemaanden in 2019

Als het gaat om een terugvordering (bijvoorbeeld teruggave van een stuk wedde) zal dit conform de reglementering die verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 1996 en de omzendbrief Ci.RH.244/594.121 (AOIF nr. 28/2009) van 19 mei 2009 nog beschouwd worden als een inkomen van 2019 (aanslagjaar 2020).
Bij deze negatieve regularisatie zal de bedrijfsvoorheffing worden teruggegeven aan het personeelslid.

Doet u deze terugvordering tot en met 31 januari 2020 dan werd dit reeds mee opgenomen in de Belcotax-aangifte en wordt dit ook reeds vermeld op de belastingsfiches die u binnenkort ontvangt.
Doet u deze terugvordering vanaf 1 februari 2020 dan zal dit vermeld worden op een verbeterde fiscale fiche die zal worden afgeleverd in de loop van 2020.

Deze bedrijfsvoorheffing vraagt u terug aan het documentatiecentrum van de bedrijfsvoorheffing via een negatieve aangifte 274. Hiervoor zullen wij, net zoals de vorige jaren, het nodige doen via de elektronische bestanden finprov.
Let dus goed op als u zelf de finprov-aangifte verricht en de bestanden van Cevi niet gebruikt!

Er zijn nu voor het terugkrijgen van deze teveel gestorte bedrijfsvoorheffing over 2019 twee mogelijkheden:

 1. U stort over inkomstenperiode 2020 enkel de bedrijfsvoorheffing door die betrekking heeft op 2020. U stuurt een mail naar teambv@minfin.fed.be waarbij u vermeldt dat u wenst dat de teveel gestorte bedrijfsvoorheffing voor 2019 door het ontvangkantoor wordt teruggestort.
 2. U trekt de terug te vorderen bedrijfsvoorheffing over inkomstenperiode 2019 onmiddellijk af van de te storten bedrijfsvoorheffing over inkomstenperiode 2020.
  Dat mag u ook enkel doen nadat u de FOD Financiën hiervan op voorhand verwittigt.
  Dit doet u ook door een mail te sturen naar teambv@minfin.fed.be waarin u vermeldt dat u deze bedrijfsvoorheffing hebt afgetrokken van de stortingen over 2020.

Doet u dit niet dan kan het gebeuren dat u een brief ontvangt met als hoofding “stand van niet-gebruikte betalingen inzake bedrijfsvoorheffing”. De FOD Financiën zal dan vragen om een document in te vullen waarin u melding maakt van een andere betalingsperiode.

Betalingen in januari tot en met juli 2020 over prestatiemaanden voorafgaand aan 2019

Als het gaat om een bijbetaling zal dit beschouwd worden als een inkomen van 2020 en op een fiscale fiche komen afgeleverd in 2021 onder de rubriek “Achterstallen”.
Als het gaat om een terugvordering dan wordt hiervoor in 2021 een negatief attest 281.25 afgeleverd. Voor deze terugvorderingen mag de bedrijfsvoorheffing niet worden teruggegeven vermits het inkomstenjaar reeds is afgesloten.

Betalingen na juli 2020 tot en met eind december 2020 over prestatiemaanden in 2019 of vroeger

Hier verandert er niets.
Positieve betalingen komen onder de rubriek “Achterstallen” op de fiches afgeleverd in 2021 over inkomsten 2020.
Terugvorderingen komen op een attest 281.25.

Wat als een personeelslid een terugvordering onderging in de periode februari tot en met juli 2020?

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Betrokkene vult vóór eind juni de belastingsbrief in op basis van de oorspronkelijke fiscale fiche opgemaakt in maart 2020. Automatisch zal door de verbeterde Belcotax-aangifte bij de afrekening met de nieuwe toestand rekening worden gehouden. De verwerkingen door de belastingsdiensten beginnen toch maar begin september 2019.
  Het personeelslid moet dus niets doen.
 2. Betrokkene vult de belastingsbrief in aan de hand van de verbeterde fiche.
  Hier zal bij de afrekening ook met de nieuwe toestand rekening worden gehouden.

De verbeterde fiscale fiches, met verbeterde Belcotax-aangifte, alsook de verbeterde finprov-aangifte voor de terugvorderingen die u doet over inkomsten 2019 tot en met juli 2020 zullen elke maand worden opgemaakt. Op die manier zal de finprov-aangifte steeds kloppen met de Belcotax-aangifte bij elke vergelijking die door de FOD Financiën zal worden uitgevoerd.

Hoe vindt u dit alles terug op de loonlijsten?

Op het laatste blad van de loonlijst zult u telkens het aanslagjaar terugvinden waarop de inkomsten betrekking hebben met de daarbij horende belastbare bedragen en de te storten bedrijfsvoorheffing of de terug te vragen bedrijfsvoorheffing.
Dit zijn ook steeds de bedragen die wij in de maandelijkse aangiften FINPROV vermelden om door te storten.

Bijvoorbeeld in januari 2020 verricht u positieve betalingen voor prestaties 2020 en een aantal negatieve regularisaties over 2019 met teruggave bedrijfsvoorheffing.
De positieve belastbare bedragen zijn 20 000 euro en de bedrijfsvoorheffing is 5 000 euro.
De negatieve belastbare bedragen zijn 1 000 euro en de negatieve bedrijfsvoorheffing is 200 euro.

Op de loonlijst van januari 2020 zult u volgende uitsplitsing terugvinden:
Aanslagjaar 2021     belastbaar  20 000 euro   bedrijfsvoorheffing  5 000 euro
Aanslagjaar 2020     belastbaar – 1 000 euro     bedrijfsvoorheffing – 200 euro

Hoe worden de fiscale fiches gesorteerd?

De fiches en de individuele rekeningen worden uitgedrukt per werkgevernummer omdat de loonstroken ook reeds maandelijks per werkgevernummer werden afgeleverd.
Klanten die ons vroeger uitdrukkelijk vroegen een andere sortering voor de fiscale fiches te gebruiken (bijvoorbeeld kostenplaats, distributie van de loonstrook …) kunnen deze sortering behouden.

Van de individuele rekeningen en de fiscale fiches wordt 1 exemplaar afgedrukt voor de personeelsleden. Deze worden aan de personeelsdienst bezorgd begin maart.

Voor de personeelsleden die alles elektronisch ontvangen wordt er niets meer uitgedrukt.

Waar vindt u de fiscale fiches en individuele rekeningen terug?

Alles wordt ook opgeladen in de consultatietool onder de rubriek “output jaaroverzichten”.

Wanneer een personeelslid een verbeterde fiche moet ontvangen wegens terugvorderingen wordt enkel deze fiche met de daarbij horende individuele rekening opnieuw uitgedrukt of elektronisch verzonden.
Heeft het personeelslid nog andere fiches die niet wijzigen dan worden deze ongewijzigde fiches niet opnieuw uitgedrukt of elektronisch verzonden.

Telkens er belastingsfiches werden verbeterd zult u in de consultatietool een nieuwe rubriek “output jaaroverzichten” terugvinden.
Onder deze rubriek vindt u dan enkel de belastingsfiches terug die werden verbeterd en de daarbij horende verbeterde individuele rekening.

 

Hebt u nog vragen aarzel dan niet ons te contacteren.