Belastingaangifte 2018: info Lonen en HRM

door nov 30, 2017Nieuws, Lonen

Om een aantal misverstanden uit de weg te helpen vermelden we hier de regels voor de belastingsaangifte in de maand december 2017 en het jaar 2018.
Ook over de bepaling van het boekjaar vindt u hier wat info terug.

Geef deze informatie ook door aan uw financieel beheerder!

Betalingen in december 2017

De betalingen die u verricht in december 2017 voor de prestatiemaand januari 2018 zijn een inkomen van het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018). Die worden op een fiscale fiche vermeld die wordt opgemaakt in 2019.
De betalingen die u verricht in december 2017 en die betrekking hebben op prestatiemaanden van 2017 of vroeger zullen als volgt behandeld worden:

 • betaalt u deze vergoedingen uit tussen 1 en 31 december 2017 dan wordt dit behandeld als een inkomen van 2017;
 • betaalt u deze vergoedingen uit na 31 december 2017 dan wordt dit behandeld als een inkomen van 2018.

Betalingen in 2018

Voor de berekeningen die u verricht in 2018 moet er een onderscheid gemaakt worden naargelang ze positief of negatief zijn en naargelang de prestatiemaand waarop ze betrekking hebben.

De eerste Belcotax-aangifte die wij verrichten in februari 2018 zal rekening houden met volgende betalingen:

 • Alle betalingen die u verrichtte in de maanden januari tot en met december 2017 en die wij conform de onderrichtingen van vorig jaar nog niet vermeldden op de fiscale fiches die wij u bezorgden in de loop van 2017.
 • Alle terugvorderingen die u verricht tot en met 1 februari 2018 over prestatiejaar 2017.

We onderscheiden in 2018 verschillende periodes.

Betalingen tot en met juli 2018 over prestatiemaanden in 2017

Als het gaat om een positieve berekening (bijvoorbeeld betaling van de bijzondere prestaties over december 2017) zal conform de reglementering van de federale overheidsdienst financiën dit beschouwd worden als een inkomen van 2018. Want: alles wat betaald wordt vanaf 1 januari 2018 moet beschouwd worden als een inkomen van 2018.
De bedrijfsvoorheffing hiervoor wordt dus ook doorgestort voor het inkomstenjaar 2018. De finprov-aangifte wordt door ons ook in die zin aangemaakt.

Terugvorderingen tot en met juli 2018 over prestatiemaanden in 2017

Als het gaat om een terugvordering (bijvoorbeeld teruggave van een stuk wedde) zal dit conform de reglementering die verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 1996 en de omzendbrief Ci.RH.244/594.121 (AOIF nr. 28/2009) van 19 mei 2009 nog beschouwd worden als een inkomen van 2017 (aanslagjaar 2018).
Bij deze negatieve regularisatie zal de bedrijfsvoorheffing worden teruggegeven aan het personeelslid.

Doet u deze terugvordering tot en met 31 januari 2018 dan wordt dit mee opgenomen in de eerste Belcotax-aangifte die wij in februari opmaken.
Doet u deze terugvordering vanaf 1 februari 2018 dan zal dit vermeld worden op een verbeterde fiscale fiche die zal worden afgeleverd in de loop van 2018.

Deze bedrijfsvoorheffing vraagt u terug aan het documentatiecentrum van de bedrijfsvoorheffing via een negatieve aangifte 274. Hiervoor zullen wij, net zoals de vorige jaren, het nodige doen via de elektronische bestanden finprov.
Let dus goed op alsu zelf de finprov-aangifte verricht en de bestanden van Cevi niet gebruikt!

Er zijn nu voor het terugkrijgen van deze teveel gestorte bedrijfsvoorheffing over 2017 twee mogelijkheden:

 1. U stort over inkomstenperiode 2018 enkel de bedrijfsvoorheffing door die betrekking heeft op 2018. U stuurt een mail naar teambv@minfin.fed.be waarbij u vermeldt dat u wenst dat de teveel gestorte bedrijfsvoorheffing voor 2017 door het ontvangkantoor wordt teruggestort.
 2. U trekt de terug te vorderen bedrijfsvoorheffing over inkomstenperiode 2017 onmiddellijk af van de te storten bedrijfsvoorheffing over inkomstenperiode 2018.
  Dit mag u ook enkel doen nadat u de FOD Financiën hiervan op voorhand verwittigt.
  Dit doet u ook door een mail te sturen naar teambv@minfin.fed.be waarin u vermeldt dat u deze bedrijfsvoorheffing hebt afgetrokken van de stortingen over 2018.

Doet u dit niet dan kan het voorkomen dat u een brief ontvangt met als hoofding “stand van niet-gebruikte betalingen inzake bedrijfsvoorheffing”. De FOD Financiën zal dan vragen om een document in te vullen waarin u melding maakt van een andere betalingsperiode.

Betalingen in januari tot en met juli 2018 over prestatiemaanden voorafgaand aan 2017

Als het gaat om een positieve betaling zal dit beschouwd worden als een inkomen van 2018 en op een fiscale fiche komen afgeleverd in 2019 onder de rubriek “Achterstallen”.
Als het gaat om een terugvordering dan wordt hiervoor in 2019 een negatief attest 281.25 afgeleverd. Voor deze terugvorderingen mag de bedrijfsvoorheffing niet worden terugggeven vermits het inkomstenjaar reeds is afgesloten.

Betalingen na juli 2018 tot en met eind december 2018 over prestatiemaanden in 2017 of vroeger

Hier verandert er niets.
Positieve betalingen komen onder de rubriek “Achterstallen” op de fiches afgeleverd in 2019 over inkomsten 2018.
Terugvorderingen komen op een attest 281.25.

Wat als een personeelslid een terugvordering onderging in de periode februari tot en met juli 2018?

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Betrokkene vult voor eind juni de belastingbrief in op basis van de oorspronkelijke fiscale fiche opgemaakt in maart 2018. Automatisch zal door de verbeterde Belcotax-aangifte bij de afrekening met de nieuwe toestand rekening worden gehouden. De verwerkingen door de belastingdiensten beginnen toch maar begin september 2018.
  Het personeelslid moet dus niets doen.
 2. Betrokkene vult de belastingbrief in aan de hand van de verbeterde fiche.
  Hier zal bij de afrekening ook met de nieuwe toestand rekening worden gehouden.

Hoe verloopt de Belcotax-aangifte?

Zoals hierboven reeds is aangegeven zal de eerste Belcotax-aangifte door Cevi gebeuren in februari 2018.

De eerste fiscale fiches en individuele rekeningen (jaaroverzichten) die u ontvangt hebben dan ook betrekking op alle betalingen die gebeurd zijn tussen 1 januari 2017 en 1 februari 2018 (met uitzondering van de terugvorderingen die u in 2017 deed over de inkomsten 2016 waarvoor u reeds in 2017 een verbeterde fiche ontving).

De verbeterde fiscale fiches, met verbeterde Belcotax-aangifte, alsook de verbeterde finprov-aangifte voor de terugvorderingen die u doet over inkomsten 2017 tot en met juli 2018 zullen elke maand worden opgemaakt. Op die manier zal de finprov-aangifte steeds kloppen met de Belcotax-aangifte bij elke vergelijking die door de FOD Financiën zal worden uitgevoerd.

Hoe kunt u dit alles terugvinden op de loonlijsten?

Op het laatste blad van de loonlijst zult u telkens het aanslagjaar terugvinden waarop de inkomsten betrekking hebben met de daarbij horende belastbare bedragen en de te storten bedrijfsvoorheffing of de terug te vragen bedrijfsvoorheffing.
Dit zijn ook steeds de bedragen die wij in de maandelijkse aangiften Finprov vermelden om door te storten.

Bijvoorbeeld in januari 2018 verricht u positieve betalingen voor prestaties 2018 en een aantal negatieve regularisaties over 2017 met teruggave bedrijfsvoorheffing.
De positieve belastbare bedragen zijn 20 000 euro en de bedrijfsvoorheffing is 5 000 euro.
De negatieve belastbare bedragen zijn 1 000 euro en de negatieve bedrijfsvoorheffing is 200 euro.

Op de loonlijst van januari 2018 zult u volgende uitsplitsing terugvinden:
Aanslagjaar 2019     belastbaar  20 000 euro   bedrijfsvoorheffing  5 000 euro
Aanslagjaar 2018     belastbaar – 1 000 euro     bedrijfsvoorheffing – 200 euro

Hoe worden de fiscale fiches gesorteerd?

De fiches en de individuele rekeningen worden uitgedrukt per werkgevernummer omdat de loonstroken ook reeds maandelijks per werkgevernummer werden afgeleverd.
Klanten die ons vroeger uitdrukkelijk vroegen een andere sortering voor de fiscale fiches te gebruiken (bijvoorbeeld kostenplaats, distributie van de loonstrook …) kunnen deze sortering behouden.
Als er klanten zijn die de sortering die wij voor hen hanteren, wensen te wijzigen kunnen zij ons dit laten weten via een mail naar personeelsbeheer@cevi.be.

Van de individuele rekeningen en de fiscale fiches wordt 1 exemplaar afgedrukt voor de personeelsleden. Deze worden aan de personeelsdienst bezorgd begin maart.

Alles wordt ook opgeladen in de consultatietool onder de rubriek “jaaroverzichten”.

Wanneer een personeelslid een verbeterde fiche moet ontvangen wegens terugvorderingen wordt enkel deze fiche met de daarbij horende individuele rekening opnieuw uitgedrukt.
Heeft het personeelslid nog andere fiches die niet wijzigen dan worden deze ongewijzigde fiches niet opnieuw uitgedrukt.

Elke maand wordt ook alles opnieuw opgeladen in de consultatietool.

Info over het boekjaar

Het boekjaar geeft aan in welk jaar de betalingen aangeboden worden aan het boekhoudpakket. Enkel in de berekeningsmaand december 2017 zijn er twee boekjaren in beweging:

 • Boekjaar 2017 voor alle betalingen die betrekking hebben op de prestatiemaanden van 2017 of vroeger.
 • Boekjaar 2018 voor alle betalingen die betrekking hebben op prestatiemaanden van 2018.

De inhouding voor de maaltijdcheques van de vooruitbetaalde personeelsleden wordt ook op het boekjaar 2017 vermeld vermits de inhouding betrekking heeft op de prestaties die werden geleverd in 2017.

Wat de betalingen in 2018 betreft bestaat er de mogelijkheid om ons mee te delen dat u nog een aantal maanden wenst dat de berekeningen voor prestatiemaanden van 2017 verder geboekt worden op 2017.
Enkel in dit geval zullen de inhoudingen voor de maaltijdcheques die betrekking hebben op de prestaties 2017 nog op boekjaar 2017 worden vermeld.

Indien u dit wenst dat moet u ons dit melden vóór het afsluiten van de looncyclus van januari 2018.

U stuurt hiervoor dan een mail naar personeelsbeheer@cevi.be waarbij u tevens vermeldt hoeveel maanden u nog verder wenst te boeken op 2017.

De klanten die vorig jaar reeds aangaven dat zij nog verder wensen te boeken op het vorige jaar zullen wij ook in 2018 zonder tegenbericht zo behandelen.

 

Hebt u bij dit alles nog vragen aarzel dan niet ons te contacteren.