Aanpassing van een aantal bedragen voorzien in het Wetboek van Inkomstenbelastingen

Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) wijzigen er opnieuw een aantal bedragen.
Onderstaande bedragen staan vermeld in het Bericht dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2019.

Fiscale vrijstelling vrijwillige brandweer (art. 38 1e lid, 12° WIB)

Voor alle betalingen in 2019 bedraagt de fiscale vrijstelling 4 650 euro.

Deze vrijstelling geldt ook voor de erkentelijkheidspremies die uitbetaald worden aan de gewezen brandweermannen.

Ook de vergoedingen uitbetaald aan de vrijwilligers van de dienst 100 vallen onder deze vrijstelling.

Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen (art. 136 ev WIB)

Deze bedragen zijn belangrijk voor de jobstudenten en monitoren. Want wanneer deze bedragen overschreden zijn kunnen ze niet meer ten laste zijn van hun ouders.

Om nog steeds ten laste te zijn van de ouders mag men in 2019 geen bestaansmiddelen hebben die meer bedragen dan 3 330 euro.
Is men als kind ten laste van een alleenstaande dan is dit 4 810,00 euro.
Is men als gehandicapt kind ten laste van een alleenstaande dan is dit 6 110,00 euro.

Het maximumbedrag van de bezoldigingen ontvangen door jobstudenten dat niet in aanmerking komt voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen bedraagt 2 780,00 euro.

Maximumbedrag vrijstelling fietsvergoeding (art. 38, §1, 1e lid,14° WIB)

Voor 2019 bedraagt dit 0,24 euro.

Coëfficiënt waarmee het kadastraal inkomen van een woning als voordeel in natura vermenigvuldigd wordt (art. 518 WIB)

Voor 2019 bedraagt deze coëfficiënt 1 8230.

Gelet op het feit dat de formule om het voordeel vast te stellen reeds wijzigde (zie het Informa-bericht van begin januari 2019) past u dus vanaf 2019 het volgende toe:
Kadastraal inkomen x 1,8230 x 100/60 x 2.

Voor andere voordelen van alle aard gelden volgende bedragen:
verwarming en elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming

  • Verleend aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
    • Verwarming: 2 030,00 euro
    • Elektriciteit: 1 010,00 euro
  • Verleend aan andere verkrijgers:
    • Verwarming: 910,00 euro
    • Elektriciteit: 460,00 euro

Bedrijfswagen

 

Het minimum voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig bedraagt 1 340,00 euro.